Gotovinski kredit Nove Banke

Gotovinski kredit Nove Banke
 • Čak i do 20.000 EUR

 • Rok otplate: od 6 do 60 mjeseci

 • Jednokratna isplata na račun u Novoj Banci

 • Otplata rata i kamate se vrši na mjesečnom nivou 

Opis proizvoda:

Gotovinski kredit predstavlja osnovni kredit banke namijenjen svim klijentima sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim kroz stalni radni odnos.Svim zaposlenima u sektoru stanovništva, Nova Banka odobrava gotovinski kredit uz mogućnost odobravanja čak i do 20.000 EUR bez žiranata sa rokom otplate do 5 godina.

Uslovi odobravanja kredita:

 • Zajmotražilac mora biti osoba starija od 18 godina, a otplata posljednjeg anuiteta se treba završiti prije navršenih 67 godina starosti.

 • Potpisana mjenica od strane korisnika kredita i žiranta (ukoliko je predviđen uslovima) i mjenično ovlašćenje. 

Potrebna dokumentacija:

 • uredno popunjen i svojeručno potpisan Zahtjev za kredit

 • ovjerenu i potpisanu Potvrdu o visini primanja

 • dvije administrativne zabrane ovjerene od strane poslodavca kod kog klijent radi (ukoliko ih poslodavac ovjerava i sprovodi)

 • Potpisana saglasnost za upit u Kreditni biro

 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upit u Kreditni biro

 • Fotokopija važećih ličnih karata ili pasoša sa brojevima telefona i adresom prebivališta (original dokumenta dat na uvid)

 • Mjenica koja se može kupiti na šalteru banke i mjenično ovlašćenje

 • Ostala dokumentacija prema potrebi

 Lista uslova za kredite fizičkih lica sa reprezentativnim primjerima