Okvirni Kredit

Okvirni Kredit

Okvir je kreditna linija koju banka stavlja na raspolaganje klijentu.Ovaj proizvod je namijenjen klijentima koji imaju čestu potrebu za korišćenjem različitih bankarskih proizvoda. Na osnovu raspoloživog okvira klijentu se mogu odobriti:

 • Kredit za obrtna sredstva

 • Investicioni kredit

 • Garancije

 • Akreditive

 • Overdraft

 • VISA kartice

 • Rok otplate: do 36 mjeseci

 • Mogućnost odobrenja grejs perioda 

Korisnik kredita: 

Sva pravna lica i preduzetnici registrovani  u Crnoj Gori

Cijena proizvoda:

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu finansijskih pokazatelja , kreditne istorije, prometa preko računa kod Nove Banke, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.

Sredstva obezbjeđenja:

 • Mjenice i mjenična ovlašćenja

 • Nalog za naplatu sa ovlašćenjem

 • Zaloga na pokretnim stvarima

 • Hipoteka

 • Vinkulacija potraživanja

 • Depozit (Keš kolateral)

Kako do kredita? 

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje komercijalisti za rad sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, komrcijalistar za rad sa malim i srednjim preduzećima obavještava klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.