Garancije i Dokumentarni Poslovi

Garancije i Dokumentarni Poslovi

Garancije:

  • Svrha: obezbjeđivanje bankarskih garancija za obaveze klijenata prema trećim licima.

  • Iznos kredita: iznos garancije koja će se izdati u osnovi se određuje dokumentom (ugovorom) između klijenta i trećeg lica(ili tenderskom dokumentacijom).

  • Ročnost: zasniva se na zahtjevu garancije. 

Često korišćene vrste garancija su: garancija za plaćanja, carinska garancija, tenderska garancija, garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku, , činidbena garancija, avansna garancija i garancija za obezbjeđenje kredita (plaćanje po kreditnom poslu). 

Korisnik garancije:

 Sva pravna lica i preduzetnici registrovani  u Crnoj Gori.

Cijena proizvoda:

Provizije se utvrđuju na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod Nove Banke, kvaliteta i vrijednosti kolaterala. 

    Sredstva obezbjeđenja

  • Mjenice i mjenična ovlašćenja

  • Nalog za naplatu sa ovlašćenjem

  • Zaloga na pokretnim stvarima

  • Hipoteka

  • Vinkulacija potraživanja

  • Depozit (Keš kolateral)

Kako do garancije?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje komercijalisti za rad sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, komrcijalistar za rad sa malim i srednjim preduzećima obavještava klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.