Stambeni kredit

Stambeni kredit
 • Najpovoljniji metod obračuna kamatne stope

 • Rok otplate od 6 do 60 mjeseci

 • Čak i za stanove u izgradnji bez dodatnog obezbjeđenja

Opis proizvoda:

Stambeni kredit Nove Banke namijenjen je za kupovinu novog stana ili stana u izgradnji, za rekonstrukciju i adaptaciju nekretnina (kuće ili stana) sa rokom otplate od 1 do 5 godina. Iznos stambenog kredita može biti odobren na 10% veći iznos u odnosu na iznos kupoprodajnog ugovora (ako ne utiče na odnos procjenjene vrijednosti hipotekarne imovine i iznos traženog kredita). Ova razlika se može uplatiti direktno na račun klijenta.
Još jedna od prednosti stambenog kredita Nove Banke je odobravanje bez polise životnog osiguranja bilo kojeg učesnika u kreditu ako poslednji anuitet dospije prije navršene 65 godine starosti.

Uslovi odobravanja kredita:

 • Da korisnik kredita ima stalni radni odnos, otvoren i aktivan račun u Novoj Banci

 • Zajmotražilac mora biti osoba starija od 18 godina, a otplata posljednjeg anuiteta se treba završiti prije navršenih 67 godina starosti.

 • Iznos kredita: Minimum 15,000.00€

 • Naknada za obradu kredita iznosi od 5% do 2,00%

 • za klijente do 65 godina starosti u trenutku dospijeća posljednje rate nije potrebna polisa osiguranja života,

 • Za klijente kojima kredit dospijeva nakon navršene 65 godine starosti je obavezna Polisa životnog osiguranja u iznosu od ½ odobrenog kredita

 • hipoteka prvog reda upisana na nekretnini u korist Banke,

 • polisa osiguranja nekretnine - vinkulirana u korist Banke,

Potrebna dokumentacija:

 • uredno popunjen i svojeručno potpisan Zahtjev za kredit

 • ovjerenu i potpisanu Potvrdu o visini primanja

 • dvije administrativne zabrane ovjerene od strane poslodavca kod kog klijent radi (ukoliko ih poslodavac ovjerava i sprovodi)

 • Potpisana saglasnost za upit u Kreditni biro

 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upit u Kreditni biro

 • List nepokretnosti nekretnine na koju se upisuje založno pravo, ne stariji od 7 dana na dan predaje dokumentacije

 • Ugovor o kupoprodaji nekretnine sa jasno naznačenim računom prodavca, ovjeren u Sudu/notarskoj kancelariji ukoliko se odobrava kredit za kupovinu nekretnine.

 • Profaktura/e za građevinski materijal ili izvedene radove ukoliko se odobrava stambeni kredit za adaptaciju

 • Fotokopija važećih ličnih karata ili pasoša sa brojevima telefona i adresom prebivališta (original dokumenta dat na uvid)

 • Mjenica koja se može kupiti na šalteru banke i mjenično ovlašćenje

Ostala dokumentacija prema potrebi

 Lista uslova za kredite fizičkih lica sa reprezentativnim primjerima