Hipotekarni Kredit

Hipotekarni Kredit
 • Najpovoljniji metod obračuna kamatne stope

 • Rok otplate od 6 do 60 mjeseci

Opis proizvoda:

Hipotekarni krediti su namijenjeni onima koji žele da, investiraju sopstveni biznis, refinansiraju postojeće kredite ili im je jednostavno potrebna veća gotovina. Takođe se mogu koristiti, na primjer, za kupovinu ili izgradnju novog doma.

Uslovi odobravanja kredita:

 • Da korisnik kredita ima stalni radni odnos, otvoren i aktivan račun u Novoj Banci

 • Zajmotražilac mora biti osoba starija od 18 godina, a otplata posljednjeg anuiteta se treba završiti prije navršenih 67 godina starosti.

 • Iznos kredita: Minimum 15.000 €

 • Naknada za obradu kredita iznosi od 0,5 do 2,00%

 • Za klijente do 65 godina starosti u trenutku dospijeća posljednje rate nije potrebna polisa osiguranja života,

 • Za klijente kojima kredit dospijeva nakon navršene 65 godine starosti je obavezna Polisa životnog osiguranja u iznosu od ½ odobrenog kredita

 • hipoteka prvog reda upisana na nekretnini u korist Banke,

 • polisa osiguranja nekretnine - vinkulirana u korist Banke,

Potrebna dokumentacija:

 • uredno popunjen i svojeručno potpisan Zahtjev za kredit

 • ovjerenu i potpisanu Potvrdu o visini primanja

 • dvije administrativne zabrane ovjerene od strane poslodavca kod kog klijent radi (ukoliko ih poslodavac ovjerava i sprovodi)

 • Potpisana saglasnost za upit u Kreditni biro

 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upit u Kreditni biro

 • List nepokretnosti nekretnine na koju se upisuje založno pravo, ne stariji od 7 dana na dan predaje dokumentacije

 • Fotokopija važećih ličnih karata ili pasoša sa brojevima telefona i adresom prebivališta (original dokumenta dat na uvid)

 • Mjenica koja se može kupiti na šalteru banke i mjenično ovlašćenje

Ostala dokumentacija prema potrebi

 Lista uslova za kredite fizičkih lica sa reprezentativnim primjerima