“Nova Visa revolving” kreditna kartica

Kome je namjenjena:

Kartica se može izdati svakoj, kreditno sposobnoj, punoljetnoj fizičkoj osobi koja ima otvoren račun u Banci po kojem ostvaruje redovan mjesečni priliv ili devizni račun sa redovnim prilivima. Izdavanje drugim klijentima je moguće uz dodatna sredstva obezbjeđenja.

Glavne prednosti:

 • Korišćenje kartice je moguće na mreži POS terminala i bankomata u zemlji i inostranstvu (24 miliona prodajnih mjesta i preko 850 hiljada bankomata širom svijeta).

 • Korišćenje kartice za kupovinu putem Interneta!

 • Korišćenje kartice za kupovinu kod trgovaca sa istaknutim znakom Visa bez nadoknade i provizije;

 • Provjera stanja računa na bankomatima Nove Banke I Hipotekarne Banke;

 

Osnovne informacije

 • Rok važenja: 3 godine;

 • Naknada za izdavanje: 3,00€;

 • Članarina za klijente Banke: 2,50€ mjesečno

 • Mjesečna redovna kamata: 1,40%

 • Mjesečna zatezna kamata: 2,10%

 

Druge informacije:

 • Visina Revolving kredita se utvrdjuje na osnovu procjene boniteta osnovnog korisnika kartice, Banka određuje kreditni limit do kojeg korisnici kartice (osnovni i dodatni) mogu koristiti revolving kredit. Revolving kredit banka odobrava u apsolutnom iznosu u eurima. Za potrebe korišćenja i otplate kredita otvara se račun revolving kredita. Korišćenjem kartice smanjuje se raspoloživi iznos kredita za sve troškove nastale plaćanjem roba i usluga, podizanjem gotovine, troškova obračunatih naknada, upisnine, članarine, kamate na revolving kredit, troškova opomena i druge troškove, a vraćanjem utrošenog dijela kredita, obnavlja se raspoloživi saldo do iznosa odobrenog revolving kredita.

 • Visina odobrenog revolving kredita promjenjiva je i može se naknadno smanjiti ili povećati.

 • Korisnik prilikom apliciranja za kreditnu karticu bira način dostave mjesečnih izvoda (putem pošte, e-maila ili dolaskom na šalter).

 • Minimalni iznos rate - Banka omogućava klijentu otplatu iskorišćenog iznosa kreditnog limita odloženo, prenosom dijela dugovanja u sljedeći mjesec. Prilikom izdavanja kartice klijent bira minimalni iznos mjesečne otplate iskorišćenog limita; isti može biti od 5% - 100% stanja duga.

 • Naplata duga se vrši putem trajnog naloga.

 • Karticu smije koristiti isključivo osoba na čije ime ona glasi, do isteka roka važnosti označenog na njenoj prednjoj strani.

 • Dodatna kartica se izdaje uz saglasnost vlasnika računa/osnovne kartice. Prilikom podnošenja zahtjeva za dodatnu karticu neophodna je saglasnost osnovnog korisnika.